Les sals minerals són biomolècules orgàniques, i les trobem als éssers vius en tres formes:

a) Sòlides o precipitades. Aquestes sals duen a terme una funció estructural. Les podem trobar a l’esquelet, com el fosfat càlcic (Ca(PO4)2), i a organismes microscòpics, com el carbonat càlcic (CaCO3).

b) Dissoltes. Són ions; cations, com Na+, K+ o Mg+; i anions, com Cl- o HCO3-. Solen dur a terme una funció reguladora, mantenint l’equilibri osmòtic i controlant les variacions del pH.

c) Associades a altres molècules. Les més comunes són les fosfoproteïnes i els fosfolípids i, generalment duen a terme una funció que depèn de la molècula a què s’han associat.


Sobretot, les sals minerals ajuden a regular les concentracions els fenòmens osmòtics, com la plasmòlisi o turgència de les cèl·lules. Aquests fenòmens es donen en relació amb la concentració de sals del medi. En aquest cas parlem de tres tipus de medis: isotònics, hipertònics i hipotònics.

Els medis isotònics presenten la mateixa concentració de sals tant a l’exterior com a l’interior de la cèl·lula. Per altra banda, els medis hipertònics són els medis en què la concentració de sals externa és més elevada que la concentració interna. En canvi, en els medis hipotònics, les concentracions són més elevades dins la cèl·lula.

Les cèl·lules (generalment els glòbuls vermells), sofriran un fenomen de turgència si el medi és hipotònic, ja que entrarà aigua a la cèl·lula, augmentant el seu volum. Si aquest fenomen osmòtic no és regulat, les cèl·lules animals poden arribar a esclatar, perquè, a diferència de les cèl·lules vegetals, no presenten una paret cel·lular.

No obstant això, en un medi hipertònic la concentració de sals externa és més elevada que a l’interior de la cèl·lula. D’aquesta manera, la cèl·lula experimenta un fenomen osmòtic anomenat plasmòlisi. Això implica que la cèl·lula perdi aigua, disminuint així, el seu volum i augmentat la pressió osmòtica a l’interior.

A més, les sals minerals intervenen de forma fonamental en els buffers, sistemes biològics que permeten que el pH de l’organisme es mantengui constant (ph = 7).

Carbon dioxide Transport de OpenStax College sota CC BY 3.0

Curiositats de les sals

Algunes de les curiositats de les sals són…

  • Si el nostre cos no té una concentració suficientment elevada de sal, agafarà el sodi que hi ha acumulat als nostres ossos, causant greus problemes de salut.
  • Per altra banda, com que l’aigua de la mar conté electròlits, aquesta ajudarà a la recuperació dels músculs.

*Visita la pàgina de vocabulari

< Aigua


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll Up